Svelleudskiftning

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2016” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af vores gamle sveller. (349.000)

For at være berettiget til at få pengene udbetalt, så skal vi hvert år aflevere en statusrapport, fra hvilken her bringes et par uddrag:

Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Hedelands Veteranbane modtog tilsagn om et tilskud  til renovering af ca. 1,4 km spor i forbindelse med Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2017 .

Som beskrevet i Tilsagnsskrivelsen afsnit 10 giver vi hermed en kortfattet statusrapport pr. 31. december 2018, da projektet fortsætter i 2019.
I seneste statusrapport dateret 30. januar 2018 nævnte vi, at projektet blev påbegyndt i 2017, hvor vi udvekslede 189 stk. sveller samt 4 stk. sporskiftesveller ud af den planlagte totalmængde på ca. 1400 stk. sveller. Sporet blev ballasteret, justeret og understoppet og kunne uden problemer befares med både efterårsferie- samt juletog.
HVB fik i januar 2018 leveret 600 stk. standardsveller samt i alt 120 stk. sporskiftesveller fra vores leverandør i Sverige.

Udveksling af sveller i sporet blev genoptaget i starten af februar 2018, men måtte sættes i stå pga. snefald og frost. Arbejdet fortsatte da sneen var væk og fortsatte indtil trafiksæsonen gik i gang 20. maj. I sommerperioden gennemførtes der mindre svelleudskiftninger i sidespor, således at trafikken ikke blev påvirket.

Da trafikken medio september igen tillod større sporarbejder påbegyndtes arbejdet med svelleudskiftning igen. Arbejdet fortsattes indtil slutningen af december, kun afbrudt af trafikken i efterårsferien og julekørslen. Alt svelleudskiftet spor er ballasteret, justeret og understoppet og driftsklart.
I 2018 er der udskiftet 472 stk. standardsveller samt 46 stk. sporskiftesveller. Sammen med tallene fra 2017 bringer det status op på 761 stk. standardsveller, idet sporskiftesveller omregnes svarende til 2 stk. standardsveller.
De resterende sveller til gennemførsel af projektet er bestilt og leveres i januar 2019.
Projektet forventes afsluttet i løbet af efteråret 2019, da frosten i begyndelsen af 2018 og sen ankomst af første svelleleverance har forsinket udførelsen en smule.

Med venlig hilsen

Claus Nielsen

Formand for Hedelands Veteranbane

_______________________________________________________________________________

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2013” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af vores gamle sveller. (300.000)

Projektafrapportering: Renovering af 1 km spor

1.  Baggrund
I slutningen af januar 2014 fik Hedelands Veteranbane (HVB) meddelelse om imødekommelse af projektansøgningen ’Renovering af 1 km spor’ af Trafikstyrelsen fra puljen til fremme af veterantogskørsel. Projektet omfattede udskiftning af udslidte sveller på en samlet strækning af 1 km. på Hedelands Veteranbane. I tilknytning til svelleudskiftningen indeholdt projektet efterballastering og justering af det fornyede spor. HVB ansøgte om et beløb på 328.000 kr., Transportministeriet bevilgede 300.000 kr.

  1. Projektet

HVB er anlagt med genbrugte skinner fra danske privatbaner og brugte sveller erhvervet fra DSB og Odsherredsbanen. En del af disse sveller har efterhånden nået grænsen for deres levetid. For at kunne fortsætte en sikker drift på banen, var en udskiftning af et stort antal sveller nødvendig inden for en kortere årrække.  Gennem de sidste 20 år er den løbende udskiftning af udtjente sveller langt overvejende finansieret ved egne midler, der dog ikke har levnet mulighed for gennemgribende udskiftninger. Ansøgningen om puljemidler skulle gøre det muligt at skifte et større antal i en koncentreret periode.

  1. Projektets gennemførsel

Med puljemidlerne fik HVB således mulighed for netop at gøre en større indsats, end hvis opgaven med at skifte sveller skulle have været fuldstændigt egenfinansieret. HVB’s tidligere erfaringer og tekniske løsninger gjorde, at midlerne kunne tages i brug uden udviklingsomkostninger. Midlerne har bl.a. dækket indkøb af nye træsveller fra en svensk leverandør. Svellerne er ilagt på flere delstrækninger af en samlet længde på ca. 1,1 km., primært udført på banestrækningerne mellem km. 1,0 til 1,7 samt 2,0 til 2,5. På enkelte andre steder på banen er der udført enkelte punktudskiftninger på kritiske steder. Langt hovedparten af udskiftningerne er dog udført som totaludskiftninger, hvor samtlige sveller på en strækning er udskiftet. I alt er der udvekslet 1179 sveller.

De gamle sveller er som led i arbejdet opsamlet og kørt i depot og efterfølgende bortskaffet til et godkendt modtageanlæg.

Efter svelleudskiftning og ballastering er sporet blevet justeret og understoppet. Hertil rådes bl.a. over Danmarks eneste smalsporede stoppemaskine. Ved udskiftning af sveller anvendes en del specialudstyr i form af gravemaskine, kompressor, generator mv. Dette udstyr er erhvervet gennem en årrække og har medvirket til at effektivisere arbejdet med at udskifte sveller. Som en del af projektet er disse enheder blevet finjusteret, ligesom der er foregået optimering af arbejdsmetoderne. Bl.a. er tunge brækjern af stål udskiftet med lettere af aluminium, noget der har betydet en lettelse af en af de fysisk mest krævende arbejdsfunktioner. Ligeledes er der fremstillet specielle brækjern til udtrækning af befæstelsen i de gamle sveller. Alt dette har været medvirkende til, at arbejdet med udskiftning af svellerne er væsentligt mindre fysik krævende end for blot få år siden.

Arbejdet er udført af en gruppe på ca. 10 ulønnede medlemmer ved Hedelands Veteranbane.

Undervejs i projektet har vi løbende formidlet til både medlemmer, passagerer og lokalbefolkning via hjemmeside, blog og Facebook. Se dette eksempel på blog-indlæg til medlemmer og andre interesserede: http://maskinafdelingsnyt.blogspot.dk/2015/10/nyt-fra-bafd-24-10-2015.html.

  1. Tidsplan

Den planlagte tidsplan blev fra starten udfordret af meget våde svenske skove i 2014, der umuliggjorde leverancerne af nye sveller. Først i september 2014 kom udskiftningen derfor i gang. Arbejdet holdt pause under julekørslerne og fortsatte til maj, hvor sommerkørslen 2015 gik i gang. I november 2015 afsluttedes arbejdet på den sidste strækning således at banen var klar til julekørslerne i december 2015.

  1. Regnskab

Der henvises til vedlagte bilag 2 for et uddybende regnskab for projektets budget på 300.000 kr.

Egenfinansieringen har omfattet de nødvendige arbejdstimer, materiel samt brændstof til udførsel af arbejdet. Egenfinansieringen er vurderet til at svare til kr. 607.500,- inkl. moms. Dertil skal lægges omkostningerne til finansieringen af det ansøgte beløb under projektperioden.

  1. Konklusion

Midlerne fra veterantogspuljen har muliggjort en væsentlig acceleration i arbejdet med at udskifte gamle sveller i HVB’s spor. Sammen med banens egen investering i form af arbejdskraft og specialmaskiner, har puljemidlerne medvirket til at løfte sporets kvalitet på de udskiftede strækninger, og trimmet banens personales kompetencer og værktøj. Begge dele vil have en varig positiv indvirkning på HVB’s mulighed for at udbygge positionen som et velbesøgt udflugtsmål og samtidig være et levende museum for Danmarks smalsporede industribaner. Daværende Transportminister Pia Olsen Dyhr udtalte ved puljemidlernes uddeling, at hun var sikker på ”at støtten vil gøre stor forskel for de foreninger, som får den, og det vil også fremme turismen.” Det første kan vi bekræfte – det sidste arbejder vi på!

Om Hedelands Veteranbane

Hedelands Veteranbane (HVB) er en smalsporet veteranbane beliggende i det rekreative område Hedeland ved Hedehusene. Strækningen er 5 km lang. Hertil kommer ca. 1 km omløbs- og sidespor. Banen benyttes årligt af knapt 20.000 rejsende og trafikeres af plantog i perioden maj – september samt op til jul.

Hedelands Veteranbane er bygget med sporvidden 700 mm af frivillige medlemmer i samarbejde med ejerne af området, det kommunale selskab I/S Hedeland, der ligeledes er ejere af sporet. De første spor blev lagt i 1977 og siden er banen udbygget i flere etaper. På HVB findes jernbanemateriel, der har medvirket ved produktion af sukker, kunstgødning, cement og fra flere af de største entreprenørarbejder i landet, bl.a. Storbæltsforbindelsen. Mere information om HVB findes på www.ibk.dk.